بازی با منجنیق در قرون وسطی (خرد قلعه)

ساختار هرمی به اسپری و کشتن سرنشینان آن با استفاده از منجنیق.

بازی کند.یک بار بر روی منجنیق به آن را روشن، و بار دوم به پرتاب سنگ را کلیک کنید.

بازی-با-منجنیق-در-قرون-وسطی-خرد-قلعه
73% عاشق این بازی
همه بازی ها