شروع بازی با برج ثور است

لنس گاو نر در جهت صفحات برای تخریب.
با استفاده از کلید فضای تخریب از گاو، و ماوس را به هدف و پرتاب شود.

شروع-بازی-با-برج-ثور-است
76% عاشق این بازی
همه بازی ها